logo

Magyar-Finn Baráti Kör

Szigetszentmiklós

 

Szervezetünk

Nevünk: MAGYAR-FINN BARÁTI KÖR SZIGETSZENTMIKLÓS

Megalakulásunk éve: 1991.

Székhelyünk: Városi Könyvtár Szigetszentmiklós,Tököli u. 19.
Levelezési címünk: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 19.

Telefonunk: 06-24-530-980
E-mail címünk: mafib@sargahaz.com
Honlapunk: http://mafib.extra.hu

Vezetőségünk:

Elnökség:
Dr. Szacsvay Zsuzsanna elnök (2310 Szigetszentmiklós, Hunyadi u.2., Tel.: 06-30-341-7785,
E-mail: szacsvay5@gmail.com)
Soltiné Radnics Magdola általános titkár (2310 Szigetszentmiklós, Ifjúság útja. 11., Tel.: 06-20-934-8041)
Vigh Péterné gazdasági titkár (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 52., Tel.: 06-20-773-9388)
Kertész Mihályné (1214 Budapest, Zrínyi u. 4., Tel.: 06-30-860-2156)
Gyurasitsné Vincze Györgyi (2310 Szigetszentmiklós, Fodros u. 4., Tel.: 06-30-274-7730)

Felügyelő bizottság:
Becz Józsefné (2310 Szigetszentmiklós, Kinizsi u. 51., Tel.: 06-30-552-2435)
Kiss Gábor (2310 Szigetszentmiklós, Losonczi u. 60./4./A., Tel.:06-20-561-4689)
Petruzsán Károlyné (2310 Szigetszentmiklós, Kisfaludy köz 5./A, Tel.: 06-24-442-619)

Örökös, tiszteletbeli elnökünk:
Dr. Becz Miklós (2310 Szigetszentmiklós, Tököli u. 48/A., Tel.: 06-24-366-919)

Finn testvérvárosunk: HAUKIPUDAS (2013-tól OULU része)
A kapcsolat kezdete: 1992.

ALAPSZABÁLY

PREAMBULUM


A magyar-finn kapcsolatok ápolása és a két rokonnyelvű nép barátságának elmélyítése érdekében 1991. november 29-én MAGYAR- FINN BARÁTI KÖR nevű egyesület létrehozását határoztuk el. Az egyesületet a Pest megyei Bíróság Magyar- Finn Baráti Kör Szigetszentmiklós nevű társadalmi szervezetként TSZ. 2016. szám alatt 1992. április 23-án vette nyilvántartásba.
Alapító Okiratunkat 2013. április 26-án megtartott közgyűlésünk, az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban ?civil törvény?) és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági eljárásokban alkalmazandó űrlapjairól szóló 11/2012. (II.29.) KIM rendelet előírásainak megfelelően kialakított ALAPSZABÁLY megalkotásával módosította. A Budapest Környéki Törvényszék 2013. augusztus 24-én keltezett végzésében intézkedett ezen változások átvezetéséről.
Módosított alapszabályunkat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével, 2016. április 01-én, majd 2016. július 15-én megtartott közgyűlésünk az alábbi ALAPSZABÁLY megalkotásával tovább módosította. Ennek átvezetést 2016. július 28-án kelt végzésében rendelte el a Budapest Környéki Törvényszék.

ALAPSZABÁLY

1./ Az egyesület neve:

"MAGYAR- FINN BARÁTI KÖR" EGYESÜLET
(továbbiakban: Baráti Kör)

2./ A Baráti Kör székhelye:
2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.
VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI HÁZ

3./ A Baráti Kör hatóköre:
A Baráti Kör Szigetszentmiklóson fejti ki tevékenységét, helyi hatókörrel.

4./ A Baráti Kör célja:
- a finn és magyar nép közötti barátság ápolása, egymás hagyományainak, kultúrájának, történelmének megismerése, megismertetése. Ez a 11/2012.(II.29.) KIM rendelet 40. melléklete szerint:
- 0100 kulturális és információs, kommunikációs tevékenység;
- 0400 szabadidős és hobbitevékenység;
- 0500 oktatási tevékenység, ismeretterjesztés;
- 1600 nemzetközi tevékenység.

5./ A Baráti Kör tevékenysége:
A fenti célok megvalósítása érdekében a Baráti Kör
-informálja a helyi közvéleményt a finn nép életkörülményeiről és törekvéseiről;
-előadásokat, kiállításokat, művészeti eseményeket, szabadidő-programokat szervez;
-ápolja Szigetszentmiklós testvérvárosi kapcsolatait a finnországi Ouluval;
-kapcsolatot tart az oului Finn- Magyar Társasággal;
-e kapcsolatok keretében vendégeket fogad Ouluból és érdeklődő tagjai részére látogatásokat szervez Finnországba;
-elősegíti a finn nyelv tanulását és tanítását;
-szövetségi tagként részt vesz az országos Magyar- Finn Társaság tevékenységében,
vállalva az ezzel járó kötelezettségeket. Annak Választmányába tagokat delegál.

A Baráti Kör ezen tevékenységét a szigetszentmiklósi Városi Könyvtár és Közösségi
Házzal együttműködve végzi.

Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

6./ A Baráti Kör tagjai:

A Baráti Kör tagja lehet mindenki, aki nyilatkozik belépési szándékáról, elfogadja a Baráti Kör célkitűzéseit, azok megvalósításában tevékenyen részt vesz és a tagdíjat rendszeresen fizeti.

A tagok részéről teljesítendő vagyoni hozzájárulás az egyesületi tagdíj, melynek éves összege aktív dolgozóknak 2.500.- Ft/év, diákoknak és nyugdíjasoknak 2.000.- Ft/év. A tagok a tagdíjat elismervény ellenében a gazdasági titkárnál az egyesület házipénztárába készpénzzel fizethetik be, vagy banki átutalással teljesíthetik a befizetést az egyesület bankszámlájára (11742252-20075550). A tagdíjfizetés minden év június 30-ig esedékes, új tag belépése esetén pedig a belépéstől számított 30 napon belül.

A tagok felvételéről az elnökség dönt.
A Baráti Kör tagjairól nyilvántartást vezet.

A tagsági viszony megszűnik:
-ha a tag tagságáról, a Baráti Kör elnökéhez intézett írásbeli nyilatkozatával lemond;
-ha őt a tagnyilvántartásból törlik;
-ha az egyesület megszűnik.

A tagot a tagnyilvántartásból törölni kell:
-halála esetén;
-egy évet meghaladó tagdíjhátralék esetén, ha az elnökség előzőleg őt írásban felhívta a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. Utóbbi esetben a törlésről, az elnökség előterjesztése alapján, a közgyűlés határoz. Ezt, a tagsági jogviszony 30 napos határidővel való felmondásáról szóló határozatot, mely ellen fellebbezésnek nincs helye, az elnökség a taggal írásban közli.
-a tagnak a jogszabályt, a Baráti Kör alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén. Ilyen esetben a kizárási eljárást a taggal szemben a közgyűlés folytathatja le, bármely baráti köri tag vagy baráti köri szerv, írásban, alaposan megindokolt kezdeményezésére. A közgyűlésen az érintett tagot is meg kell hallgatni. A közgyűlés a kizárásra
indokot adó körülményt bizonyító tényeket és a tag védekezését megfontolva hozza meg a határozatát, ami lehet felmentés, lehet a tag figyelmeztetése, hogy a jövőben tartózkodjon az ilyen magatartástól, vagy kizárás.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. Ez ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a tag egy év eltelte után ismét kérheti felvételét a Baráti Kör tagjai közé. Erről a következő közgyűlésen kell dönteni.

A Baráti Kör tagjai lehetnek:
-rendes tagok,
-tiszteletbeli tagok,
-pártoló tagok.

Rendes tagok:
A rendes tagokat egyenlő jogok és kötelességek illetik meg.
A rendes tagok jogosultak arra, hogy
-részt vegyenek a Baráti Kör céljainak megvalósításában;
-közreműködjenek a Baráti Kör szervezeti életében, részt vegyenek annak
rendezvényein;
-javaslatokat tegyenek, véleményt nyilvánítsanak a Baráti Kör programjáról és
munkájáról;
-részt vegyenek a Baráti Kör közgyűlésein, ott felszólalhassanak és szavazhassanak;
-részt vegyenek az elnökség megválasztásában, beszámoltatásában;
-a Baráti Kör bármely tisztségére, ill. a Magyar- Finn Társaság választmányi tagságára választhatók legyenek.
A rendes tagok kötelesek
-a Baráti Kör Alapszabályát valamint közös döntéseit betartani;
-a Baráti Kör tevékenységét aktívan támogatni és munkájában részt venni;
-a közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni.

Tiszteletbeli tagok lehetnek:
-akik legalább 10 éven át aktív tagjai voltak a Baráti Körnek, de egészségi
állapotuk vagy anyagi helyzetük miatt annak életében már aktívan nem tudnak részt venni.

Pártoló tagok lehetnek:
-akik a Baráti Kör rendezvényein nem vesznek részt, de annak működését időszakosan vagy rendszeresen anyagilag támogatják.

A tiszteletbeli és pártoló tagok felvételéről a közgyűlés dönt.
A tiszteletbeli és pártoló tagok részt vehetnek a Baráti Kör közgyűlésén és rendezvényein, de szavazati joguk nincs és tisztség viselésére sem választhatók.

7./ A Baráti Kör szervei:

A Baráti Kör legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a rendes tagok összessége.
A Baráti Kör ügyintéző és képviseleti teendőit illetve a napi ügyviteli feladatokat az
elnökség látja el.
A Baráti Kör működését és gazdálkodását a felügyelő bizottság ellenőrzi.

KÖZGYŰLÉS:

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-az Alapszabály megállapítása és módosítása;
-a Baráti Kör más szervezettel történő egyesülésének, szétválásának vagy megszűnésének elhatározása;
-a vezető tisztségviselők és a választmányi tagok megválasztása, visszahívása és díjazásuk megállapítása;
-a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
-az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
-a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő- bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
-a felügyelő bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
-a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
-a végelszámoló kijelölése;
-döntés a tagdíj összegéről és esedékességének megállapításáról;
-az éves költségvetés elfogadása;
-a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;
-döntés tagsági jogviszony felmondásáról;
-döntés tiszteletbeli illetve pártoló taggá nyilvánításról, ill. annak megszüntetéséről;
-döntés tiszteletbeli elnöki cím létrehozásáról és a tiszteletbeli elnök személyéről.

A közgyűlést minden évben legalább egyszer össze kell hívni.

Közgyűlést kell összehívni továbbá az alábbi esetekben:

-ha azt az ok és cél megjelölésével, a tagok legalább egytizede kéri;
-ha a Baráti Kör gazdálkodása veszélybe kerül és tartozásait, azok esedékességekor előreláthatóan nem lesz képes kifizetni. Utóbbi esetben a
közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszűntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Baráti Kör megszűntetéséről dönteni.

A közgyűlést legalább 10 nappal a kitűzött időpont előtt, írásban, a hely és időpont megjelölésével, a tervezett napirend csatolásával az elnök hívja össze

A napirend kiegészítésére a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
-azt a tagok az elnöktől a közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított két napon belül kérhetik, a kiegészítés indoklásával. Ennek elfogadásáról az elnök jogosult dönteni.
-ha az elnök elutasítja a kért kiegészítést vagy nem dönt a kiegészítés tárgyában, azt a közgyűlés elé kell vinni, ahol arról a közgyűlés, a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően dönt.

A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon kívül csak az elnök által esetlegesen meghívott személyek vehetnek részt.

A tagok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, aki a Ptk. 3:19. § (2) bek. hatálya alá esik.

Az egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a rendes tagoknak több mint a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés, azonos napirenddel, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen minden
rendes tagnak egy szavazata van.
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A közgyűlés tisztségviselőit, a levezető elnököt, a háromtagú szavazatszámláló bizottságot és a jegyzőkönyvvezetőt valamint a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot a közgyűlés választja meg.

A közgyűlés határozatait főszabályként, a jelenlévő rendes tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. A fenti főszabálytól eltérően dönt a közgyűlés:

-a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról: ebben a kérdésben előzetesen összeállított jelölőlista alapján, titkos szavazással dönt, de ugyancsak a jelenlévő rendes tagok egyszerű szótöbbségével.
Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni.

-az alapszabály módosításáról: ehhez a jelen lévő rendes tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

-a Baráti Kör megszűnéséről vagy céljának módosításáról: ehhez a szavazati joggal rendelkező rendes tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a közgyűlés választott levezető elnöke és a két hitelesítő írja alá. A közgyűlés határozatait a levezető elnök hirdeti ki, majd azokat a közgyűlésről készült jegyzőkönyvben rögzítik.

A közgyűlés választja meg ötévi időtartamra a Baráti Kör elnökségét és felügyelő bizottságát.

ELNÖKSÉG:

A Baráti Kör általános ügyintéző és képviseleti szerve az ötfős elnökség.
Az elnökség tagja az elnök, az általános titkár, a gazdasági titkár és két további elnökségi tag. Az elnökség a Baráti Kör elnökét tagjai közül önmaga választja.
Elnökségi taggá az választható, aki a 2013. évi V. törvény 3:22 §-ában előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá.

Az elnökségi tagság megszűnik:

-a határozott idejű megbízatás lejártával;
-annak lejárta előtt:
-a tisztségről való lemondással;
-visszahívással;
-az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
-az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozása esetén;
-az elnökségi tag halálával.

Ha az elnökség tagjai közül bármelyik elnökségi tag tagsága - annak lejárta előtt - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatásának hátralévő időtartamára szól.

Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amelyek nem képezik a közgyűlés vagy az elnök kizárólagos hatáskörét.

Az elnökséget az elnök, írásban hívja össze. Az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívni. Össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben kell döntést hozni, ami az elnökség hatáskörébe tartozik. Az elnökség üléseire minden esetben meg kell hívni a felügyelő bizottság tagjait és a tiszteletbeli elnököt is, akik az ülésen tanácskozási joggal vesznek részt.
Az elnökség határozatképes, ha ülésén az elnökségi tagok több mint a fele részt vesz.
Az elnökség döntéseiről határozatot hoz.
Az elnökség határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet vezet, amit az elnökségi tagok írnak alá.

Az elnökség feladatai:

-az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
-a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
-az éves költségvetés elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése;
-az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
-az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalapításának és a tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
-a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
-az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
-részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
-a tagság nyilvántartása;
-az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
-az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
-az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
-az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

Az elnök feladatai különösen:
-önállóan képviseli a Baráti Kört a hatóságok, más szervezetek és harmadik személyek előtt;
-végrehajtja a taggyűlés és az elnökség határozatait;
-rendelkezik a Baráti Kör pénzeszközei és bankszámlája felett, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol;
-a vezetőséget és a közgyűlést bármikor összehívhatja, előbbit legalább félévente egyszer össze kell hívnia;
-előkészíti és vezeti a vezetőségi ülést;
-az elnökség és a Baráti Kör tevékenységéről éves beszámolót készít a közgyűlés számára.
Az elnököt akadályoztatása esetén az általános titkár helyettesíti.

Az elnököt az elnökség tagjai segítik munkájában. Az egymás közötti munkamegosztásban közösen állapodnak meg. Az elnök és a vezető tisztségviselők tevékenységükért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak.

Az általános titkár feladatai különösen:
-operatív módon intézi a Baráti Kör ügyeit az elnökség rendelkezéseinek megfelelően;
-nyilvántartást vezet a Baráti Kör közgyűlésén és elnökségi ülésén hozott határozatokról (Határozatok Könyve);
-kezeli a Baráti Kör iratait;
-vezeti a tagnyilvántartást;
-közreműködik az elnökkel és a gazdasági titkárral a civil törvényben meghatározott és előírt éves beszámoló elkészítésében;
-elkészíti az elnökség által jóváhagyott és a taggyűlés elé kerülő éves munkatervet;
-előkészíti az elnök által összehívott elnökségi üléseket és a közgyűlést;
-figyeli a pályázati lehetőségeket, előkészíti a Baráti Kör pályázatait és intézi azok beadását;
-helyettesíti az elnököt annak akadályoztatása esetén.

A gazdasági titkár feladatai különösen:
-kezeli a Baráti Kör házi pénztárát;
-vezeti a tagdíjbefizetések nyilvántartását;
-betartja és betartatja a számviteli törvényben előírt számviteli rendet, bizonylatolási kötelezettséget;
-kapcsolatot tart a Baráti Kör könyvelőjével;
-az elnökkel, az általános titkárral és a könyvelővel együttműködve elkészíti a Baráti Kör éves költségvetését és a civil törvényben meghatározott éves
beszámolójának tervezetét, és azokat jóváhagyás céljából a taggyűlés elé terjeszti;
-az elnök és az általános titkár együttes akadályoztatása esetén őket helyettesíti.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:

A Baráti Kör felügyelő szerve a háromtagú felügyelő bizottság, akik elnöküket maguk közül választják. A felügyelő bizottság az elnökségtől független, csak a közgyűlésnek tartozik beszámolással. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben az elnökségi tagokra vonatkozó kizáró ok áll fenn továbbá az, aki, vagy akinek a hozzátartozója az elnökség tagja.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére az elnökségi tagság megszűnésére vonatkozó szabályok érvényesek.

A felügyelő bizottság feladata:
-ellenőrzi a Baráti Kör működését és gazdálkodását;
-megvizsgálja a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismerteti;
-betekinthet a Baráti Kör irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, megvizsgálhatja a Baráti Kör bankszámláját, pénztárát, szerződéseit;
-felvilágosítást kérhet az elnökség tagjaitól.
A felügyelő bizottság határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.

7./ A Baráti Kör gazdálkodása:

A Baráti Kör éves költségvetés alapján gazdálkodik, amit a közgyűlés fogad el.
A Baráti Kör civil törvényben meghatározott beszámolóját az elnök az általános titkárral és a gazdasági titkárral együttműködve készíti el, és azt a közgyűlés fogadja el.

A tagdíj mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg.

A Baráti Kör bevétele a következő forrásokból származhat:

-tagdíjak,
-pártoló tagok, támogató szervek, intézmények befizetései,
-pályázatokon elnyert támogatások.

A Baráti Kör a bevételéből fedezi a működésével kapcsolatos kiadásokat.

8./ A Baráti Kör képviselete:

A Baráti Kört az elnök önállóan képviseli.
A Baráti Kör pénzeszközei és bankszámlája felett az elnök jogosult rendelkezni.


9./ A Baráti Kör megszűnése:

A baráti kör megszűnésére a Ptk. 3:48. §, valamint a 3:83 §-tól 3:87. §-ai vonatkoznak.

10./ Záró rendelkezések:

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.


A módosított alapszabály elfogadva a Magyar- Finn Baráti Kör közgyűlésén,

Szigetszentmiklóson, 2016. július 15-én.


Dr. Szacsvay Zsuzsanna
elnök

A szigetszentmiklósi Magyar‒ Finn Baráti Kör adatkezelési nyilatkozata


2018. május 25-től hatályos a személyes adatok védelméről és kezeléséről szóló új európai uniós rendelet, a GDPR. Ennek eleget téve az alábbi adatkezelési nyilatkozatot adjuk ki.

Az adatkezelő megnevezése: Magyar‒ Finn Baráti Kör Egyesület (civil szervezet)
A szervezet képviselője az elnök ‒ dr. Szacsvay Zsuzsanna (szacsvay5@invitel.hu)
A szervezet székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.
A szervezet adószáma: 18660757-1-13
Bírósági nyilvántartás: Budapest Környéki Törvényszék 13-02-0001137
Honlap: http://mafib.extra.hu
Működésünk során mindig fontosnak tartottuk, és ezután is annak tartjuk az átlátható adatkezelést, a tagság nyilvántartását, amelynek jogalapját a tagok önkéntes, határozott, ismereteken alapuló társulási döntése képezi, és a közgyűlések jelenléti ívein megadott adataik bizonyítanak. Működésünk során az alapszabályban lefektetett célokhoz és előírásokhoz tartjuk magunkat. Célunk a finn és a magyar nép közötti barátság ápolása, egymás hagyományainak, kultúrájának, történelmének megismerése, megismertetése.
A szigetszentmiklósi Magyar‒ Finn Baráti Kör Egyesület a tagjaira vonatkozóan a következő adatokat tartja nyilván:
‒ név
‒ postacím/lakáscím, e-mail-cím, telefon elérhetőség
‒ az éves tagdíjfizetés ténye
‒ a szervezetben viselt tisztség (választott tisztségviselők esetén)
Az adatok felhasználása a fenti célok érdekében, kizárólag a működés, a tagság programokról történő értesítése, tájékoztatása, az alapszabályban lefektetett cél érdekében történik. A tagnyilvántartás nyilvános helyen nem érhető el, az adatokat az elnökség két tagja, az elnök és a titkár kezeli. Az aktuális tagnévsort kizárólag a szigetszentmiklósi Önkormányzathoz támogatásért beadott pályázatainkhoz csatoljuk (kötelező elemként), egyéb szervezethez nem továbbítjuk.
A szervezet honlapját Dr. Szacsvay Zsuzsanna kezeli. A honlapon megtalálható, az érintettek tudtával és beleegyezésével, az elnökség tagjainak neve, címe, elérhetősége. A honlapra a szervezet rendezvényein készült fényképek a tagok hozzájárulásával kerülnek fel. A honlap nem tárolja a látogatók adatait. A honlapon nincs hozzászólási lehetőség.
A kezelt adatokról további tájékoztatás, illetve az adatok törlése (ún. elfeledtetése) az elnök címén írásban kérhető, az ilyenfajta kérések teljesítése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal aktuális előírásainak megfelelően történik.


Szigetszentmiklós, 2018. május 25.