logo

Magyar-Finn Baráti Kör

Szigetszentmiklós

 

Korábbi események képei

Vissza

1991. november 29. Megalakult Szigetszentmiklóson a Magyar-Finn Baráti Kör

ALAPÍTÓ OKIRAT

A magyar-finn kapcsolatok ápolása és a két rokonnyelvű nép barátságának elmélyítése érdekében MAGYAR-FINN BARÁTI KÖR nevű egyesület létrehozását határoztuk el.

1./ A baráti kör neve:

"MAGYAR-FINN BARÁTI KÖR"

2./ A baráti kör székhelye:

2310 Szigetszentmiklós, Tököli út 19.
VÁROSI KÖNYVTÁR

3./ A baráti kör célja:

-A magyar-finn társadalmi és kulturális kapcsolatok fejlesztése,
-a finn történelem, a társadalmi, gazdasági és szellemi élet megismerése, ezzel
kapcsolatos ismeretek terjesztése,
-a magyar-finn barátság és együttműködés erősítése.

E célok megvalósítása érdekében a baráti kör

-informálja a helyi közvéleményt a finn nép életkörülményeiről és törekvéseiről,
-előadásokat, kiállításokat, művészeti eseményeket, szabadidő-programokat,
látogatásokat, utakat szervez,
-elősegíti a finn nyelv tanulását és tanítását,
-háromévenként részt vesz a "Baráti hét" eseményein,
-kétévenként részt vesz a magyar-finn baráti körök országos találkozóján

4./ A baráti kör tagjai:

A baráti kör tagja lehet mindenki, aki a baráti kör célkitűzéseit elfogadja s azok
megvalósításában tevékenyen részt vesz.

A baráti kör tagjairól nyilvántartást vezet.

A tagok jogosultak arra, hogy

-részt vegyenek a baráti kör céljainak megvalósításában,
-közreműködjenek a baráti kör szervezeti életében,
-javaslatokat tegyenek, véleményt nyilvánítsanak a baráti kör programjáról és
munkájáról,
-részt vegyenek az elnökség megválasztásában, beszámoltatásában.

A tagok kötelesek

-a baráti kör tevékenységét aktívan támogatni és munkájában részt venni,
-a közös döntéseket betartani,
-a közgyűlés által meghatározott tagdíjat fizetni.

5./ A baráti kör szervezete:

A baráti kör legfőbb szerve a közgyűlés.
A közgyűlés a tagok összessége.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

-az Alapszabály megállapítása és módosítása,
-az évi költségvetés elfogadása,
-az elnök és a tisztségviselők megválasztása és évenkénti beszámoltatása,
-a baráti kör más szervezettel történő egyesülésének vagy a baráti kör
feloszlatásának kimondása.

A közgyűlést minden évben legalább egyszer össze kell hívni. A közgyűlést legalább
15 nappal a kitűzött időpont előtt, a tervezett napirend csatolásával az elnök hívja
össze. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt az ok és cél megjelölésével, a tagok legalább egynegyede kéri.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés, a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.

A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, melynek érvényességéhez a jelenlévők 50%-a +1 fő szükséges. Az elnök és a tisztségviselők megválasztása előzetesen összeállított jelölőlista alapján, titkos szavazással történik. Háromnegyedes többség szükséges az Alapszabály megállapításához és módosításához, más szervezettel történő egyesülés vagy a baráti kör feloszlásának kimondásához.

A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni.

A közgyűlés választja meg háromévi időtartamra a baráti kör elnökségét. Az elnökség tagja az elnök, az alelnök, a titkár és a pénztáros.

A baráti kört a hatóságok, más szervezetek és harmadik személyek előtt az elnök képviseli. Összehívja és vezeti a közgyűlést. Az elnököt a tisztségviselők segítik munkájában. Az egymás közötti munkamegosztásban közösen állapodnak meg. Az elnök és a tisztségviselők tevékenységükért erkölcsi és anyagi felelősséggel tartoznak.
Az elnök minden évben köteles munkájáról a közgyűlésnek beszámolni.

6./ A baráti kör gazdálkodása:

A baráti kör bevétele a következő forrásokból származhat:

-tagdíjak,
-pártoló tagok, támogató szervek, intézmények befizetései,
-közös tevékenységből származó bevételek.
A bevételből fedezi a működésével kapcsolatos kiadásokat.

7./ A baráti kör megszűnése:

A baráti kör megszűnik, ha a közgyűlés kimondja a baráti kör feloszlását vagy más
szervezettel való egyesülését, ha azt a bíróság feloszlatja vagy megállapítja annak
megszűnését.

8./ Záró rendelkezések:

A baráti kör nyilvántartásba vételre irányuló kérelmét az 1989. évi II. törvény
rendelkezései szerint a baráti kör elnöke nyújtja be a megyei bírósághoz.
A baráti kör nyilvántartásba vétellel válik jogi személlyé.

Szigetszentmiklós, 1991. november 29.


megalakulásunkról

finn beszámoló megalakulásunkról

a finn levél magyar fordítása

Vissza